Grupinio gyvenimo namai

Jotainių socialinės globos namai

Grupinio gyvenimo namai

Grupinio gyvenimo namai pradėjo veikti 2019-12-23 d.

Šiuo metu grupiniuose gyvenimo namuose gyvena 10 globos namų gyventojų.

Pagrindiniai padalinio veiklos tikslai yra:  užtikrinti efektyvų socialinių paslaugų teikimą, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti paslaugų gavėjų teises, sudaryti tinkamas sąlygas jų poreikiams tenkinti, siekti didesnio savarankiškumo, integruojant juos į visuomeninį gyvenimą;

Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su proto arba (ir) psichikos negalia, užtikrinti šių asmenų įvairiapusiškų poreikių tenkinimą, galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą;

Pasitelkiant bendruomeninius ir kitus resursus, užtikrinti psichologinių, socialinių, kultūrinių ir dvasinių kiekvieno padalinyje gyvenančio asmens poreikių patenkinimą, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

Atsižvelgiant į padalinio gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, sudaryti galimybę įgyti profesiją, skatinti ir padėti integruotis į darbo rinką, ugdyti įgūdžius įgalinančius gyventi bendruomenėje ir įsitraukti į visuomeninį gyvenimą.

Atnaujinimo data: 2023-12-05